Algemene voorwaarden van Kickstart School

Algemene voorwaarden van Kickstart School

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Kickstart School (Kickstart) en overeenkomst tussen Kickstart en een Wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig verklaard worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Kickstart en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 5. Indien Kickstart niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kickstart in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2a. Inschrijven en betalen voor privépersonen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Kickstart zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 2. Het cursusgeld moet vóór aanvang van de cursus zijn voldaan. Plaatsing voor een cursus geschiedt nadat Kickstart de plaatsing heeft bevestigd en na betaling van het cursusgeld.

 3. Betaling voor een cursus dient te geschieden door middel van een bankoverschrijving naar rekeningnummer IBAN NL91ABNA050.44.75.940 t.n.v. Kickstart te Den Haag onder vermelding van het factuurnummer.

 4.  Met de inschrijving verplicht Wederpartij zich tot betaling van het volledige cursusgeld.

Artikel 2b. Inschrijven en betalen voor bedrijven

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Kickstart zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

 2. De factuur zal worden toegezonden na bevestiging van de opdracht. Mochten er na de eerste les wijzigingen in het aantal deelnemers zijn, dan zal er een aangepaste factuur verzonden worden. De factuur dient na de eerste les direct te worden voldaan.

 3. Betaling voor een cursus dient te geschieden door middel van een bankoverschrijving naar rekeningnummer IBAN NL91ABNA050.44.75.940 t.n.v. Kickstart te Den Haag onder vermelding van het factuurnummer.

 4. Bij het akkoord gaan met de offerte verplicht Wederpartij zich tot betaling van het volledige cursusgeld.

Artikel 3. Terugbetaling en annulering

 1. Terugbetaling van het cursusgeld gebeurt alleen:

  1. als een cursus volgeboekt is, of 

  2. als de cursus niet doorgaat, of 

  3. als Kickstart, binnen de termijn van twee weken vanaf

   et moment van inschrijving een schriftelijk verzoek tot terugtrekking van de cursus, alsmede een verzoek tot terugbetaling ontvangt van de tegenpartij. In zo’n geval wordt het totale cursusbedrag teruggestort, mits de cursus niet al begonnen is. Of,

  4. indien Kickstart voor het begin van de tweede les van de betreffende cursus een schriftelijk verzoek om terugbetaling van de Wederpartij ontvangt. In dit geval zullen administratiekosten ten hoogte van €15 in rekening worden gebracht. Als een cursist zich later terugtrekt van de cursus, dan zal die het gehele cursusgeld kwijt zijn.

 2. Een cursus gaat door bij een minimum van vier cursisten. Kickstart behoudt zich het recht voor om, in het geval dat er minder dan vier cursisten zijn, een verkorte cursus te geven met handhaving van de cursusprijs. Bij drie cursisten wordt de cursus van vierentwintig uur teruggebracht tot twintig uur. In de verkorte cursus zal dezelfde stof aan bod komen als in de normale cursus met als doel dat de cursisten na afronding van de cursus door zullen kunnen stromen naar het volgende niveau.

 3. Voor de cursussen Algemeen Engels en de Communicatiecursussen (met flexibele inschrijving), zijn er ook minimaal vier studenten nodig om een cursus open te houden. Een afname van het aantal studenten kan leiden tot een tijdelijke sluiting van een cursus of een aanpassing van de lesduur.

 4. Kickstart behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een cursus door een andere docent te laten geven of op een andere locatie. Een docent- of locatiewijziging geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van het cursusgeld.

 5. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Artikel 4. Aanvang, lesmateriaal en duur

 1.  Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die op de website www.kickstartschool.nl staat aangegeven. Wederpartij ontvangt hierover een afzonderlijk bericht per email.

 2. Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Wederpartij dient er bij aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus eventueel met één of twee weken kan worden verlengd. Verzetten van data geeft geen recht op restitutie.

 3. Lesmateriaal zit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 5. Annuleringsregeling voor privélessen

 1. Deze regeling houdt in dat lessen kosteloos afgezegd of verzet kunnen worden, mits dat minimaal 24 uur voorafgaand aan de starttijd van de les gebeurt. In andere gevallen, zijn we helaas genoodzaakt om de lessen te declareren volgens het normale tarief..

 2. Het verzetten van de lessen kan niet onbeperkt plaatsvinden. De totale cursuslengte kan nooit langer worden dan 1,5 keer de oorspronkelijk ingeplande lesduur. Lessen die niet binnen deze periode plaatsvinden, komen te vervallen. Er vindt dan geen restitutie van het lesgeld plaats. Bijvoorbeeld. Als de cursus gepland is binnen een periode van 8 weken dan kan de totale cursuslengte nooit langer worden dan 12 weken (inclusief afzeggingen en verzetten van lessen). Deze regel is van toepassing, omdat we ook niet onbeperkt over de tijd van onze docenten kunnen beschikken.

Artikel 6. Annuleringsregeling voor (in-)company cursussen

 1. Annuleringsvoorwaarden: Employees kunnen zich nog terugtrekken na de eerste les. Terugbetaling van het cursusgeld geschiedt alleen indien Kickstart voor de start van de tweede les van de cursus in kwestie een schriftelijke afmelding heeft ontvangen, In een dergelijk geval worden alleen administratiekosten van € 15 per cursist in rekening gebracht. Als een cursist zich op een later tijdstip gedurende de cursus zich terugtrekt, zal het volledige bedrag van het cursusgeld toch in rekening gebracht worden.

 2. Afwezigheid van een cursist tijdens één of meerdere lessen geeft geen recht op terugbetaling van cursusgeld.

 3. Kickstart School behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen lessen door een andere docent te laten geven. Een wijziging van docent geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van het cursusgeld.

 4. Regeling m.b.t. het afzeggen van lessen: Kickstart School hanteert een standaard 24-uurs regeling. Het is mogelijk een les kosteloos te verzetten, mits dit ten minste 24 uur van tevoren gebeurt. U kunt hiertoe contact opnemen met de Administratie.

 5. Gebeurt dit niet, dan moeten helaas de volledige leskosten in rekening worden gebracht. De totale cursuslengte kan nooit langer zijn dan 1,5 keer de oorspronkelijk ingeplande periode. Lessen die buiten deze periode vallen komen helaas te vervallen.

 6. Betaling: De factuur zal worden toegezonden na bevestiging van de opdracht. We verzoeken u direct na de eerste les tot betaling van de factuur over te gaan. Dan zal ook bekend zijn om hoeveel deelnemers het precies gaat. Mochten er na de eerste les wijzigingen zijn, dan zal er een aangepaste factuur verzonden worden zijn van toepassing op alle Kickstart cursussen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Kickstart stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens activiteiten die van Kickstart uitgaan.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Kickstart en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Kickstart School Klachtenprocedure

Kickstart School streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over één van de diensten van Kickstart School, dan horen we dat natuurlijk graag van u.

Probleem bespreken

Voordat u gebruik maakt van de klachtenprocedure, raden we u aan het probleem te bespreken met de betrokkenen. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over de inhoud van uw cursus, bespreek dit dan eerst met uw docent. Wilt u graag wisselen van groep, bespreek dit dan met uw docent of met de administratie. In veel gevallen kan er direct al een oplossing gevonden worden.

Annuleringsregeling

Verder wijzen we u op de annuleringsregeling. Iedere cursist gaat bij inschrijving akkoord met onze annuleringsregeling, waarin is aangegeven hoe we omgaan met het restitueren van cursusgeld. Alleen als Kickstart School aantoonbaar in gebreke is gebleven, is teruggave van (een deel) van het cursusgeld mogelijk.

Procedure

 • ​Als u een klacht heeft, kunt u uw klacht kenbaar maken door een brief of een e-mail te sturen, onder vermelding van ‘klacht’.

 • ​Stuur uw klacht per post naar: Kickstart School Josien Deknatel, Koninginnegracht 62 2514 AG Den Haag, of stuur een e-mail naar info@kickstartschool.nl, in beide gevallen onder vermelding van ‘klacht’.

 • ​Binnen een week na ontvangst krijgt u een bevestiging van ontvangst van uw klacht.

 • Uw klacht wordt behandeld door de klachtencommissie, bestaande uit de directeur en een onafhankelijke docent van de sectie die voor uw klacht van belang is.

 • ​Eventuele klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld

 • ​Misschien wordt u uitgenodigd om uw klacht persoonlijk nader toe te lichten en om mogelijke oplossingen te bespreken.

 • ​Uiterlijk 4 weken na binnenkomst van de klacht krijgt u een reactie.

 • ​In het geval dat de bovenstaande behandeling van uw klacht niet naar tevredenheid is verlopen, zal onze juridisch adviseur, Mr. Hans van Ginkel (vanginkel@ziggo.nl), ingeschakeld worden, zodat er tot een voor ieder acceptabele oplossing kan worden gekomen.

 • De oplossing die door Mr. Hans van Ginkel aangedragen wordt is bindend. Kickstart School zal zich aan de voorgestelde maatregelen formeren.

De klacht

Om een goed beeld te krijgen van uw klacht vragen wij u de volgende punten op te nemen in uw brief of e-mail:

 • ​Uw persoonlijke gegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

 • ​De dienst waarover u een klacht heeft, zo gedetailleerd mogelijk (bijvoorbeeld cursuscode, naam docent, periode van de cursus etc.)

 • ​De aard van de klacht (wat had u verwacht, aan welke verwachting is niet voldaan)

 • ​Wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen en hoe dat is verlopen (bijvoorbeeld met de docent of de administratie gesproken)