Privacyverklaring

Kickstart Schoool BV Kickstart School (geregistreerd als Kickstart School BV) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kickstart School BV

Koninginnegracht 62

2514 AG Den Haag

+31703607860

info@kickstartschool.nl

https://kickstartschool.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Josien Deknatel is de Functionaris Gegevensbescherming van Kickstart School. Zij is te bereiken per email op josien@kickstartschool.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kickstart School verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor - en achternaam
 • Geslacht
 • Address details
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens omtrent cursusboekingen en betalingen
 • Aanwezigheid tijdens cursus
 • Testgegevens en informatie verzameld tijdens intakegesprekken
 • Nationaliteit
 • Opleiding
 • Moedertaal
 • Taalvaardigheid andere talen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kickstart School verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Privacy Policy Kickstart School BV - 25 May 2018
 • Om diensten (bijvoorbeeld in-company taaltraining) bij u te verzorgen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een digitale nieuwsbrief (maximaal vier keer per jaar). In elke nieuwsbrief kunt u zich eenvoudig afmelden
 • Kickstart School verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kickstart School neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kickstart School) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kickstart School bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kickstart School verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kickstart School blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kickstart School gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de technische werking van de website te controleren en te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kickstart School en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Kickstart School wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kickstart School neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Kickstart School heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gebruik van beveiligingssoftware, waaronder een virusscanner en firewall.
 • Gebruik van een website met TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.